Заштита и конзервација књига

Антонио Ђардуло

Народна библиотека Србије и CLIO, 2005.

COBISS.SR-ID: 126160652

У најширем смислу, овај рад намењен је запосленима у библиотекама – има за циљ да их професионално оспособи за трајну заштиту библиотечке грађе која им је поверена. Аутор нуди обиље података о конзервацији књижне грађе, што омогућује ширење знања и размену искустава с осталим стручњацима из ове и сродних области.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content