За које читаонице се издају места?

ПРВИ СПРАТ

ЦЕНТРАЛНА ЧИТАОНИЦА
Kористе се књиге из општег фонда
281 корисничко место
Oзнака Ц

ЧИТАОНИЦА РЕФЕРЕНТНЕ ЗБИРКЕ
Користе се приручници и књиге из општег фонда
54 корисничка места
ознака Р
10 рачунара

Прочитај више

ЧИТАОНИЦА ПЕРИОДИКЕ
Користе се часописи и новине из
општег фонда
54 корисничка места
ознака П
10 рачунара

ГАЛЕРИЈА

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗА БИБЛИОТЕКАРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ НАУКЕ
Користи се литература из области библиотекарства и информационих наука
31 корисничко место
ознака БФ
10 рачунара

Прочитај више

ЧИТАОНИЦА ПОСЕБНИХ ФОНДОВА
Користи се књижна и некњижна грађа из посебних збирки.
37 корисничких места
ознака ПФ
10 рачунара

Прочитај више

МУЛТИМЕДИЈАЛНА ЧИТАОНИЦА
Користе се сви мрежни сервиси, као и електронске публикације
52 корисничка места
ознака ММ
52 рачунара

Прочитај више

НАУЧНА ЧИТАОНИЦА
Kористе се књиге, часописи и новине из општег фонда
30 корисничких места
ознака Н
10 рачунара

Прочитај више

ЧИТАОНИЦА ЗБИРКЕ ЗВАНИЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА И ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРАВА
Kористе се званичне публикације, литература из области права и њему сродних наука, и базе података вaжећих прописа
12 корисничких места
ознака ПБ
10 рачунара

Прочитај више
Skip to content