За издаваче серијских публикација

Обавештавамо кориснике услуга Народне библиотеке Србије да од 01.09.2022. године Народна библиотека Србије неће бити у могућности да прима авансне уплате за извршење услуга издавања ISBN бројева и CIP записа правним лицима.

Плаћање ће се вршити по пријему е-фактуре.

Подсећамо вас да, у складу са Законом о електронском фактурисању (“СЛ. Гласник РС”, број 44/21 и 129/21) и по допису Министарства финансија број 401-00-9700/2021-41-4 од 30.06.2022. године, од 01.07.2022. године, сваки субјект приватног сектора има обавезу пријема и чувања електронске фактуре од стране субјекта јавног сектора која је послата преко портала е-фактура.

Према одредбама Закона о фискализацији, Народна библиотека Србије је обавезна да уплате физичких лица евидентира преко фискалне касе од 01.05.2022. године.

Контактcip.nbs@gmail.com
Цена CIP записа по публикацији1.500.00 дин.
Додатне информације о плаћањуCIP агенција за Србију
Телефони011/2452 243 и 011/2451 242, лок. 06
Факс011/ 2452 243
Рачун за уплату840-31120845-93
позив на број 5202347040174231401 по моделу 97

Издавачи серијских публикација су дужни да за први број публикације добију CIP запис (као и код свих каснијих промена битних елемената описа серијске публикације). За израду CIP записа потребно је доставити пробни отисак пред штампу првог броја, или броја за који се израђује CIP каталогизација (насловна страна, импресум са подацима о издавачу и месту издавања, уреднику, штампарији и седишту штампарије и учесталости излажења, попуњен Образац за ISSN и CIP за серијске публикације, најмање 60% материјала припремљеног за објављивање).

CIP запис се не ради за сваки број серијске публикације, уколико није било промена у битним подацима који улазе у опис (нема промене издавача, уредника, штампарије, периодичности). У сваком урађеном CIP запису увек остаје иста почетна година излажења и први број када је публикација почела да излази под тим насловом, иако се други подаци мењају.

Предрачун и рачун за израду CIP записа добија се од службе за CIP Народне библиотеке Србије, на имејл racuni.cip@testnbs.dev-holistic.com.

Материјал се доставља електронским путем (имејл): cip.nbs@gmail.com, поштом или лично. У случају да је материјал већег обима, контактирајте нас е-поштом или на телефон (011) 244-7362 или 2451-242, локал 40.

Препоручујемо да користите неки од web сервиса за слање великих фајлова (filemail, wetransfer или google drive) и да нам проследите одговарајући линк.

За израду CIP записа неопходно је да серијска публикација има важећи ISSN број.

Након објављивања серијске публикације потребно је доставити обавезни примерак Народној библиотеци Србије (или Библиотеци Матице српске, уколико је издавач са територије Војводине).

Уколико издавач жели да чланци у часопису буду независно и објективно класификовани у стручну област у текућој библиографији Србије (Чланци и прилози у серијским публикацијама), врши се класификација по систему УДК, а одговарајући УДК број се штампа на почетној страни чланка, изнад наслова.

Уколико издавач тражи ISSN број за електронске континуиране изворе потребно је да пошаље линк до потпуно постављеног континуираног извора (серијске публикације или интегративног извора) како бисмо могли да приступимо, погледамо и доделимо ISSN број. За онлајн континуиране изворе не радимо CIP запис. Након доделе ISSN броја радимо запис у  узајамном каталогу и шаљемо запис  у ISSN регистар.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ


Образац за ISSN и CIP за серијске публикације [31.08.2022] PDF Word 

Skip to content