Умножавање библиотечке грађе

КАКО И ГДЕ МОГУ ДА ФОТОКОПИРАМ / СКЕНИРАМ ГРАЂУ ИЛИ ОДШТАМПАМ ДОКУМЕНТ?

Уможавање грађе за потребе корисника врши се у складу са општим Правилима заштите ауторског и сродних права, правилима заштите категорисаних културних добара и/или посебним условима које је одредио поклонодавац грађе.

Грађа која подлеже заштити ауторских права може се умножити до једне трећине од укупног обима јединице грађе, осим у случајевима недељиве врсте грађе (нпр. фотографија, разгледница и сл.).

Израда дигиталних копија, фотокопирање и штампање грађе врши се у Електронској читаоници на основу потписане изјаве корисника да ће грађу користити у личне, некомерцијалне сврхе.

Корисницима је такође омогућено и да самостално копирају, скенирају или штампају грађу користећи вишенаменски уређај Kiosk Easy2u искључиво за личну употребу.
Ове услуге се наплаћују по важећем Ценовнику.

ДА ЛИ МОГУ ДА ФОТОГРАФИШЕМ ГРАЂУ?

Грађу можете да фотографишете само у изузетним случајевима, на основу попуњеног Захтева за коришћење уређаја за снимање у личне некомерцијалне сврхе и уз сагаласност начелника Одељења за пружање информационих услуга корисиницима.

КАКО ДА ДОБИЈЕМ КОПИЈУ СА МИКРОФИЛМА ИЛИ ИЗ ДИГИТАЛНЕ ЗБИРКЕ?

Уколико Вам је потребна копија са микрофилма или из дигиталне збирке, захтев можете предати на информационом пулту у Електронској читаоници.

ГДЕ ПЛАЋАМ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ?

Додатне услуге (копирање, скенирање, штампање) плаћате на Главном информационом пулту.

Skip to content