teks_govor

Текст у говор


Драгана Милуновић
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255194636


Књига говори о улози библиотеке у процесу повећања доступности информација и развијању читања код особа са инвалидитетом у контексту њихове улоге у друштву знања. Описују се и анализирају: историјски почеци библиотечких услуга у овој области код нас; социјални контекст, као и најзначајније институције и организације које се баве развојем у овој области или га подстичу; алтернативни формати публикација који омогућавају читање текстова особама којима је из било ког разлога неприступачан стандардни штампани формат; улога и значај дигиталних база података и могућности њиховог унапређивања у контексту односа развијања технологије и области заштите ауторских права; показатељи који илуструју заступљеност и развијеност библиотечких услуга за особе са инвалидитетом са становишта приближавања читања овим корисницима.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content