стручни испит

Одељење за матичне послове, образовање, истраживање и развој библиотечко-информационог система

Весна Јовановић Трифуновић
vesna.jovanovic@testnbs.dev-holistic.com
063/10-100-40

Полагање стручног испита је законска обавеза за запослене у библиотечко-информационој делатности. Стручни испит се полаже најраније након годину дана, а најкасније након три године стручног оспособљавања у библиотеци за запослене са високим и вишим образовањем, односно најраније након девет месеци, а најкасније након три године за запослене са средњим образовањем.

Правилник о Програму стручних испита у библиотечко-информационој делатности, начину њиховог полагања и висини накнаде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита. („Службени гласник РС”, бр. 123/2012 од 28.12.2012. године.)

 

Новембарски испитни рок 2023. године

Народна библиотека Србије расписала је пријавни рок за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности у новембарском року 2023. године.

Пријавни рок траје од 1. до 30. септембра 2023. године

Информације о пријављивању 
Пријавни формулар за полагање испита 
Пријавни формулар за похађање семинара 

Инструктивни семинар биће одржан од 24. до 27. октобра 2023.

Консултативни семинар биће одржан од 14. до 17. новембра 2023.

Кандидати ће моћи да похађају семинаре уживо у амфитеатру Нaродне библиотеке Србије или онлајн преко апликације ZOOM.

Распоред инструктивног и консултативног семинара, као и упутство за прикључивање онлајн семинару, биће благовремено достављени мејлом свим пријављеним кандидатима на мејл адресу коју су назначили у пријави.

Испитни рок почиње 22. новембра 2023. године.

Кандидати који раде писани рад, тему рада пријављују испитивачу из испитног предмета који су изабрали.

Контакти испитивача су следећи:

1. Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко-информационе делатности
– Слађана Стојаковић, 011 244 73 81, sladjana.stojakovic@testnbs.dev-holistic.com;

2. Основи библиотекарства
– проф. др Гордана Ђоковић, 064 17 83 396, goca.djokovic@gmail.com

3. Каталогизација и предметна и стручна класификација
– Бранка Ристивојевић (Каталогизација) 011 308 89 19, branka.ristivojevic@testnbs.dev-holistic.com; Илинка Смиљанић (Предметна и стручна класификација), smiljanicilinka@gmail.com

4. Информатика у библиотекарству
– Татјана Тимотијевић, 011 245 18 44, tatjana.timotijevic@testnbs.dev-holistic.com

5. Библиографије
– Марија Богдановић, 011 245 12 42, локал 46, marija.bogdanovic@testnbs.dev-holistic.com

6. Историја писма, књиге и библиотека
– мр Миланка Убипарип, 011 245 12 42, локал 51, milanka.ubiparip@testnbs.dev-holistic.com

7. Само за кандидате који раде на конзервацији библиотечке грађе: Заштита библиотечке и архивске грађе
– Жељко Младићевић, 011 254 22 42, локал 08, zeljko.mladicevic@testnbs.dev-holistic.com

Додатне информације о пријављивању на стручни испит можете добити од Весне Јовановић Трифуновић, секретара Комисије за полагање стручног испита у библиотечко-информационој делатности.

Контакт: vesna.jovanovic@testnbs.dev-holistic.com, 063/10 100 40 (од 9 до 17 сати, радним данима)

ОБАВЕЗА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА регулисана је следећим прописима:
 1. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11)
 2. Правилник о програму стручних испита у библиотечко информационој делатности, начину њиховог полагања и висину накнaде за рад чланова Комисије за полагање стручних испита. („Службени гласник РС”, бр. 123/12)
 3. Програм стручног испита у библиотечко- информационој делатности
 4. Одлука о висини трошкова полагања стручних испита у библиотечко информационој делатности

Стручни испит се по правилу полаже у два редовна испитна рока, мајском и новембарском. Стручни испит организују и спроводе Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске.
Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита у Народној библиотеци Србије.
Уз Пријаву за полагање стручног испита подноси се следећа документација:
 1. оверена копија дипломе о стеченом степену образовања;
 2. потврда установе у којој је кандидат запослен, или је на практичном раду по било ком другом основу о дужини стручног оспособљавања и практичног рада у библиотечко- информационој делатности;
 3. доказ о уплати средстава на име трошкова полагања стручног испита;
 4. уколико је кандидат већ полагао испит, уверење о претходно положеном стручном испиту (стручни испит за књижњичара или испит из уставног уређења);
 5. пријава за инструктивни семинар (за кандидате који намеравају да га похађају)

ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Трошкове полагања стручног испита сноси библиотека у којој је кандидат запослен. Трошкови полагања стручног испита утврђени су Одлуком управника Народне библиотеке Србије број 0101-134/1 од 01. 02. 2022. године у следећим износима:

 • за кандидате са високим и вишим образовањем у износу од 13.000 динара
 • за кандидате са средњим образовањем у износу од 10.500 динара
 • за кандидате који полажу део стручног испита у износу од 10.500 динара (кандидати који су већ положили стручни испит за књижничара или полажу по програму за кандидате са високим образовањем из области библиотекарства и информатике)

 

Уплату је потребно извршити на жиро-рачун Народне библиотеке Србије број 840-31120845-93, позив на број 3702347040174231406, модел 97. Доказ о уплати доставља се уз пријаву за полагање стручног испита.

ПИСМЕНИ СТРУЧНИ РАД

Кандидати са високим, односно вишим образовањем у склопу полагања стручног испита имају обавезу израде писменог рада из једног од предмета који се полажу на стручном испиту. Усмени део стручног испита може се полагати само ако је писмени стручни рад кандидата позитивно оцењен.

Кандидат у пријави за полагање стручног испита доставља Комисији (изабраном испитивачу) предлог теме за писмени стручни рад. Полазећи од предлога кандидата, испитивач за одређени предмет одређује наслов теме и даје потребне инструкције кандидату за израду писменог стручног рада. Кандидат је дужан да изабраном испитивачу достави писмени стручни рад најкасније седам дана пре почетка полагања стручног испита.

Кандидати који раде писани рад, тему рада пријављују испитивачу из испитног предмета који су изабрали.

Контакти за израду писаних радова су следећи:

 1. Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко-информационе делатности – Слађана Стојаковић, 011 2447381, sladjana.stojakovic@testnbs.dev-holistic.com
 2. Основи библиотекарства – проф. др Гордана Ђоковић, 064 1783396, goca.djokovic@gmail.com
 3. Каталогизација и предметна и стручна класификација – Бранка Ристивојевић (Каталогизација) 011 3088919, branka.ristivojevic@testnbs.dev-holistic.com; Илинка Смиљанић (Предметна и стручна класификација)  smiljanicilinka@gmail.com
 4. Информатика у библиотекарству – Татјана Тимотијевић, 011 2451844, tatjana.timotijevic@testnbs.dev-holistic.com
 5. Библиографије – Марија Богдановић, 011 245 12 42, локал 46, marija.bogdanovic@testnbs.dev-holistic.com
 6. Историја писма, књиге и библиотека – мр Миланка Убипарип, 011 245 12 42, локал 51, milanka.ubiparip@testnbs.dev-holistic.com
 7. Само за кандидате који раде на конзервацији библиотечке грађе: Заштита библиотечке и архивске грађе – Жељко Младићевић, 011 254 22 42, локал 08, zeljko.mladicevic@testnbs.dev-holistic.com

Предмет

Предавач

Телефони

 011/

е-пошта

Испитна питања и литература

Основи система државне управе и уставног уређења и прописи из библиотечко-информационе делатности

Слађана Стојаковић (испитивач)
Летица Роквић (заменик)

2447-381

2458-131

sladjana.stojakovic@testnbs.dev-holistic.com;
leticac@testnbs.dev-holistic.com

Основи библиотекарства

др Гордана Ђоковић (испитивач)
мр Ивана Тодоровић (заменик)

064 1783-396

2452-945

goca.djokovic@gmail.com и ivana.todorovic@testnbs.dev-holistic.com

Каталогизација и предметна и стручна класификација

Бранка Ристивојевић (испитивач за део предмета «Каталогизација»)
Ана Савић (заменик)
Илинка Смиљанић (испитивач за део предмета «Предметна и стручна класификација»)
Срђан Славнић (заменик)

3088-919

3088-918

branka.ristivojevic@testnbs.dev-holistic.com
ana.savic@testnbs.dev-holistic.com
smiljanicilinka@gmail.com
srdjan.slavnic@testnbs.dev-holistic.com

Информатика у библиотекарству

Татјана Тимотијевић (испитивач)
Борис Ђенадић (заменик)

2451-844

tatjana.timotijevic@testnbs.dev-holistic.com
boris.djenadic@testnbs.dev-holistic.com

Библиографије

Марија Богдановић (испитивач)

245 12 42 лок. 46

marija.bogdanovic@testnbs.dev-holistic.com

Историја писма, књиге и библиотека

др Ирена Шпадијер (испитивач)
мр Миланка Убипарип (заменик)

2451-242 лок. 51

i.spadijer@gmail.com
milanka.ubiparip@testnbs.dev-holistic.com

Заштита библиотечке и архивске грађе

Жељко Младићевић (испитивач)
мр Катарина Коцић (заменик)

2451-242 лок.08
2451-242 лок.09

zeljko.mladicevic@testnbs.dev-holistic.com
katarina.kocic@testnbs.dev-holistic.com
Skip to content