Каталогизација монографских извора

Светлана Јанчић и Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2018.

COBISS.SR-ID: 273529100

Објављивањем публикације Каталогизација монографских извора у Едицији Савремена библиотека, Народна библиотека Србије попуњава вишедеценијску празнину у стручној литератури на тему каталогизације.

Онлајн каталози донели су револуционарне промене у домену каталогизације – настаје нова библиотечка парадигма. Нови приступ каталогу и организовању информација доноси промену стручне терминологије (ентитети, атрибути, приступне тачке) и пред каталогизаторе поставља мноштво задатака, до тада непознатих.

Од уводног поглавља Каталогизација, у коме је дат исцрпан преглед каталошких правила и теоријски увод у значење појма и улоге каталога, преко поглавља Приступне тачке и Библиографски опис, у којима су прецизно приказана правила за правилан избор и обликовање приступних тачака, као и библиографски опис по ISBD стандарду, до закључног поглавља Примери и, на крају, Речника, ауторке на јасан и прегледан начин излажу обимну грађу.

Овом публикацијом наша библиотечка заједница добија свеобухватни приручник, неопходан у свакодневном раду савременог каталогизатора.

Бранка Ристивојевић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content