Европске интеграције [Eлектронски извор]: библиографија монографских публикација и чланака у серијским публикацијама, 19952008

Здравка Радуловић
Народна библиотека Србије, 2009.

Читајте онлајн ˃˃

COBISS.SR-ID: 170881036

 

У оквиру пројекта Европске интеграције – медији и библиотеке у Србији у Народној библиотеци Србије израђена је библиографија монографских публикација и чланака објављених у серијским публикацијама, а који својом тематиком, у целини или делимично, имају за предмет неку од тема везаних за процес интеграција у Европску унију. Библиографски пописана грађа коју поседује Народна библиотека Србије, обухвата период 1995-2008. године (од 1995. до почетка 2009).

Како целовит процес интеграције у ЕУ подразумева испуњавање строгих економских и политичких услова, а, пре свега, реализацију реформи, остварење задовољавајуће привредне стабилности и раста, стабилизацију демократског система, јачање тржишних институција и успостављање правне државе, посебно администрације и правосуђа, презентована библиографска грађа нуди импозантан број наслова књига и чланака објављених на територији Србије и држава у окружењу, а тичу се процеса реформи у свим видовима политичког и друштвеног живота. Заинтересовани корисници, институције, организације, стручни и научни радници код нас и у свету, у библиографској грађи могу пронаћи мноштво нових закона из свих области политичке и друштвене делатности, усвојених декларација, статута и програма политичких странака, те публикација из школства, образовања и културе, са осавремењеним програмима европске орјентације. Пописане су и бројне публикације са тематиком актуелне политичке ситуације, са посебним освртом на политичке и друштвене процесе који су се одвијали у периоду од 1995. до почетка 2009. године. Осим научних радника, јавних културних и политичких личности из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, као аутори се појављују и странци који су се бавили анализом и оценом друштвено-политичких дешавања у нашој земљи. Пописан је знатан број превода књига страних аутора који су се у ширим или ужим оквирима бавили процесима транзиције и придруживања Европској унији.

У оквиру издавачке делатности (ауторство, коауторство, финансијска подршка), осим појединаца и политичких странака, проблематиком европских интеграција бавили су се невладине организације, Економски институт, Факултет политичких наука, Центар за право Европске уније, Институт за упоредно право, мноштво Владиних институција и најпознатијих издавачких кућа у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Словенији и др. Објављен је велики број студија, научних и стручних радова, статистичких анализа и њихових резултата, званичних публикација, превода стране литературе и приручника неопходних за што лакше и ефикасније савладавање реформи у процесу интеграција у Европску унију.

Циљ ове библиографије је да укаже на резултате постигнуте у оквиру штампарско-издавачке делатности, пре свега Србије, који без сумње допринесе бољој информисаности и разумевању различитих аспеката процеса европских интеграција (правни, политички, економски, културни, образовни, итд.), као и озбиљно учешће друштвених група и појединаца у раду на тему европских интеграција и регионалне сарадње. Народна библиотека Србије поседује богат фонд литературе која презентује ову проблематику, а преко својих електронских база података нуди корисницима импозантан број информација о литератури која се бави свим аспектима процеса европских интеграција. Пописана грађа, презентована као електронска база библиографских података, незаобилазан је извор информација за све кориснике који се у ужим или ширим оквирима занимају економским, друштвеним и политичким променама, у оквиру европских интеграција, с краја 20. и почетка 21. века.

Библиографија монографских публикација Европске интеграције 1995-2008, спада у ред специјалних електронских библиографија која тематски региструје књиге и радове објављене у серијским публикацијама (часописи и зборници радова), из области европских интеграција. Библиографска грађа обрађена је de visu на основу обавезног примерка Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, и фондова насталих разменом (Централна народна библиотека ЦГ „Ђурђе Црнојевић”, Национална и универзитетска библиотека Републике Српске), поклоном и куповином.

Библиографски исписи су урађени на основу редигованих записа из електронског каталога Народне библиотеке Србије. Библиографски записи, креирани на локалном нивоу или преузети из узајамне базе података – COBIB.SR, формирани су у складу са међународним стандардима ISBD (M) (International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications), ISBD(ER) (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources), ISBD(CP) (International Standard Bibliographic Description of Component Parts), Комуникационим форматом за машински читљиво каталогизирање и размену библиографских информација – COMARC/B (Machine Readable Cataloguing Format) и Правилником и приручником за израду абецедних каталога. Дио 1, 2, Еве Вероне. Библиографски опис наведен је на језику и писму публикације. У јединственој индивидуалној и колективној одредници примењено је ћирилично писмо и фонетска транскрипција (за публикације на српском језику, оригинали и преводи), односно етимолошки облик (за публикације на страним језицима). Грађа је класификована и распоређена према систему Универзалне децималне класификације – UDK (Universal decimal classification – UDC). У оквиру UDK група јединице су разврстане азбучним редоследом.

Библиографију прате: Регистар наслова, Именски регистар, Предметни регистар и УДК регистар.

мр Здравка Радуловић

 

 

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content