Европске интеграције [Електронски извор]: библиографија монографских публикација, 19952005

Мр Здравка Радуловић

Народна библиотека Србије, 2006.

COBISS.SR-ID: 130132748

Предговор

У оквиру пројекта Европске интеграције у српској штампи у Народној библиотеци Србије израђена је библиографија монографских публикација које својом тематиком, у целини или делимично, имају за предмет неку од тема везаних за процес интеграције Србије и Црне Горе у Европску унију, а које су објављене у периоду од 1995-2005. године. Како целовит процес интеграције у ЕУ подразумева испуњавање строгих економских и политичких услова, а, пре свега, реализацију реформи, остварење задовољавајуће привредне стабилности и раста, стабилизацију демократског система, јачање тржишних институција и успостављање правне државе, посебно администрације и правосуђа, презентована библиографска грађа нуди импозантан број наслова књига објављених на територији Србије и Црне Горе, а тичу се процеса реформи у свим видовима политичког и друштвеног живота унутар СЦГ. Заинтересовани корисници, институције, организације, стручни и научни радници код нас и у свету, у библиографској грађи могу пронаћи мноштво нових закона из свих области политичке и друштвене делатности, усвојених декларација, статута и програма политичких странака, те публикација из школства, образовања и културе, са осавремењеним програмима европске орјентације. Пописане су и бројне публикације са тематиком актуелне политичке ситуације, са посебним освртом на политичке и друштвене процесе који су се одвијали у последњих петнаест година. Осим научних радника, јавних културних и политичких личности из Србије и Црне Горе, као аутори се појављују и странци који су се бавили анализом и оценом друштвено-политичких дешавања у нашој земљи.

У оквиру издавачке делатности (ауторство, коауторство, финансијска подршка), проблематиком европских интеграција бавили су се невладине организације, Економски институт, Факултет политичких наука, Центар за право Европске уније, Институт за упоредно право, мноштво Владиних институција и најпознатијих издавачких кућа у СЦГ које су објавиле велики број статистичких анализа и њихових резултата, званичних публикација, али и превода стране литературе и приручника неопходних за што лакше и ефикасније савладавање реформи у процесу интеграциј Србије и Црне Горе у Европску унију. Циљ ове библиографије је да укаже на резултате постигнуте у оквиру штампарско-издавачке делатности Србије и Црне Горе, који без сумње допринесе бољој информисаности и разумевању различитих аспеката процеса европских интеграција (правни, политички, економски, културни, образовни, итд.) као и озбиљно учешће друштвених група и појединаца у раду на тему европских интеграција и регионалне сарадње. Библиографија монографских публикација Европске интеграције 1995-2005, спада у ред специјалних електронских библиографија која тематски региструје издавачку продукцију у Србији и Црној Гори.

Библиографска грађа обрађена је de visu на основу обавезног примерка Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске и Централне народне библиотеке ЦГ „Ђурђе Црнојевић”. Библиографија региструје монографске публикације, у штампаном и електронском облику, издате у периоду од 1995 до 2005. године и пописује издања на српском језику и језику мањина објављених у СЦГ. Библиографски исписи су урађени на основу редигованих записа из електронског каталога Народне библиотеке Србије. Библиографски записи, креирани на узајамном нивоу или преузети из узајамне базе података – COBIB.SR, формирани су у складу са међународним стандардима ISBD (M) (International Standard Bibliographic Description for Monographic Publications), ISBD(ER) (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources), Комуникационим форматом за машински читљиво каталогизирање и размену библиографских информација – COMARC/B (Machine Readable Cataloguing Format) и Правилником и приручником за израду абецедних каталога. Дио 1, 2, Еве Вероне. Библиографски опис наведен је на језику и писму публикације. У јединственој индивидуалној и колективној одредници примењено је ћирилично писмо и фонетска транскрипција (за публикације на српском језику, оригинали и преводи), односно етимолошки облик (за публикације на страним језицима). Унутар појединих година, грађа је класификована и распоређена према систему Универзалне децималне класификације – UDK (Universal decimal classification – UDC). У оквиру UDK група јединице су разврстане азбучним редоследом.
Годишње библиографије прате: Регистар наслова, Именски регистар, Предметни регистар и УДК регистар.

мр Здравка Радуловић

Библиографија

Импресум

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ : БИБЛИОГРАФИЈА МОНОГРАФСКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 1995-2005

ISBN 86-7035-139-0

УДК 016:341.217.02(4-672ЕУ:497.11+497.16)”1995/2005″(0.034)
013:655.413(497.11+497.16)”1995/2005]:341.217.02(4-672ЕУ:497.11+497.16)(0.034 )

Главни и одговорни уредник
Сретен Угричић

Израда Библиографије
мр Здравка Радуловић

Редакција
Ана Савић

Електронско издање
Тамара Бутиган
Ненад Јеремић

Уредник
Саша Илић

ИЗДАЈЕ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ
Београд, Скерлићева 1, тел. 2451-242
фаx 451-289
е-пошта: bibliografija@nbs.bg.ac.yu
https://testnbs.dev-holistic.com
жиро рачун: 840-506668-17

CIP

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

016:341.217.02(4-672 EU:497.11+497.16)”1995/2
005″(0.034)
013:655.413(497.11+497.16)”1995/2005″Ć:341.21
7.02(4-672EU:497.11+497.16) (0.034)

RADULOVIĆ , Zdravka
Evropske integracije [Elektronski izvor]
: bibliografija monografskih publikacija,
1995-2005 / [izrada bibliografije Zdravka
Radulović]. – Elektronski tekstualni podaci.
– Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2006

Način dostupa (URL):
https://testnbs.dev-holistic.com/pages/article.php?id=15432

ISBN 86-7035-139-0

a) Evropska unija – Pridruživanje – Srbija
i Crna Gora – Bibliografije b) Izdavačka
delatnost – Srbija i Crna Gora –
Bibliografije
COBISS.SR-ID 130132748

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content